top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Ferre Pauwels met maatschappelijke zetel te Ruddervoordestraat 142, 8820 Torhout en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0747.582.364. (Hierna: “FERRE PAUWELS”).


Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze diensten als boomverzorgingsbedrijf. Het gaat hierbij om elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes
Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. OPGELET: Wij rekenen 50€ aan voor het opmaken van een offerte. Kiest u er nadien voor om de werken te laten uitvoeren door ons, dan trekken we die 50€ af van het factuurbedrag.

Artikel 3 – Prijs en betaling
Het verschuldigde bedrag op de factuur wordt pas de definitieve schuld na betaling van het volledige verschuldigde bedrag. De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. Plaatsing van rioolbuizen, elektrische leidingen, boordstenen, putdeksels en andere kleine werkjes worden steeds aan een uurloon gerekend. Alle bijkomende werken die niet vermeld staan op de offerte zullen worden aangerekend aan een uurloon van 50,00 €/uur/man excl. BTW. Machines die nodig zijn voor dit extra werk worden apart aangerekend. Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen pro rata verrekend worden na uitvoering van de werken. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Wij behouden ons het recht voor een door ons bepaald voorschot of vooruitbetaling op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of de uitvoering van de werken aan te vatten. De btw en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de opdrachtgever. Bij werken met een aannemingsbedrag hoger dan €1000 moet er een voorschot van 40% betaald zijn voor aanvang van de werken. Aanpassingen (zoals onder meer, doch niet limitatief: vermelding van bestelbon- of opdrachtnummers, detaillering, wijzigingen in de facturatiegegevens, splitsen van kosten of facturen, etc.) op de factuur worden aangerekend door middel van een administratieve kost ten bedrage van 55,00 EUR per aanpassing. In geval van verlopen van de betalingstermijn wordt één maal kosteloos een herinneringsverzoek gestuurd. De betalingstermijn bij de eerste betalingsherinnering bedraagt 14 dagen. Indien de betaling tot na deze periode wordt uitgesteld, zal van rechtswege een verwijlintrest van 10%, te rekenen vanaf de datum van de factuur, met een minimum van €50,00 worden aangerekend samen met een forfaitaire vergoeding. En zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. De forfaitaire vergoeding bedraagt: - €20 bij een verschuldigd bedrag lager of gelijk aan €150 - €30 plus 10% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag tussen €150,01 en €500 ligt - €65 plus 5% van het verschuldigde bedrag als dat bedrag hoger is dan €500. Dit met een forfaitaire vergoeding van maximaal €2000. Dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de schuldenaar. Per herinneringsbrief wordt er 5 € excl. BTW aangerekend en voor een aangetekende ingebrekestelling wordt er 20 € excl. BTW aangerekend. Betwistingen dienen binnen de acht dagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden. Na deze termijn kan geen enkele klacht meer in aanmerking genomen worden en wordt de factuur door de opdrachtgever geacht als definitief aanvaard. Indien de klant door ons uitdrukkelijk en schriftelijk afbetalingstermijnen werd toegestaan, zal bij niet-betaling van één termijn, het volledige saldo onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging
Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. Te late uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Annulatie van de werken door de klant zal resulteren in een schadevergoeding ten bedrage van 10% van het aannemingsbedrag.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kan de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy
Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Zo kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, welke dan ook, aan leidingen, putten, kabels, deksels enz. op privé-domein, tenzij de aanwezigheid van deze leidingen, putten, kabels, deksel enz. duidelijk en schriftelijk gemeld werden voor aanvang van de werken. Adviezen en rapporten kunnen nooit aanleiding geven tot vorderingen van welkdanige schade ook. Voor geleverde goederen waarvan wij niet de fabrikant zijn, kunnen wij slechts aangesproken worden binnen de perken van de waarborgen die wij zelf hebben verkregen van onze leveranciers met uitsluiting van enige gehoudenheid of verantwoordelijkheid voor elk bedrag dat deze waarborg te boven gaat. Op de door ons geleverde en aangeplante bomen en/of planten geldt een waarborg van één (1) jaar als er tussen de opdrachtgever en ons een schriftelijke overeenkomst bestaat waarin door de opdrachtgever uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op ons voor regelmatige watergift en nazorg voor de door ons aangeplante bomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade: wegens uitval als de opdrachtgever niet aangesteld was voor regelmatige watergift en nazorg, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever en/of de afwezigheid van de vereiste vergunningen, of hinder die voor, tijdens of na een bestrijding van de eikenprocessierups ondervonden zou kunnen worden door processierupsen, spinselnesten en/ of brandharen, ontstaan door factoren waarop de dienstverlener geen invloed heeft zoals bijvoorbeeld gebrekkige infrastructuur, nefaste weersinvloeden, vraatschade, vandalisme, bomen met mechanische problemen (bv. slecht aangehechte takken) of onstabiele bomen, dood en/of aangetast hout, bomen met achterstallig onderhoud, etc. ontstaan door onze fout, of van een schriftelijk door ons aangestelde tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij bij bewezen bedrog of opzet; voor elke schade waarvan de financiële omvang de dekking en de uitkering van onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering overtreft. Op ons rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken. De opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade die door een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Wij voeren overeengekomen vergunningsplichtige diensten niet uit wanneer blijkt dat de klant of opdrachtgever over geen vergunning beschikt. Indien vlak voor of tijdens de uitvoering van de vergunningsplichtige diensten blijkt dat de vergunning ontbreekt, onvolledig of niet correct is, kunnen de geplande werken niet doorgaan of moeten de lopende werken worden stil gelegd. In dat geval zal de klant alle kosten die hieruit voortvloeien dragen. Het gaat hierbij o.a. om boetes, gemaakte kosten ter voorbereiding van de werken (huur van machines, aanvragen signalisatievergunningen,…), personeelsuren die niet ingevuld kunnen worden doordat de geplande werken niet kunnen doorgaan of worden stilgelegd, enz. … Voor de aanvraag van een correcte vergunning verwijzen we naar de technische dienst van uw gemeente of stad. Wij staan zelf in de voor signalisatievergunning in geval we (een deel van) de weg moeten afsluiten om de werken te kunnen uitvoeren.

Artikel 8 - Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: weersomstandigheden die het ons onmogelijk maken om onze verplichtingen op een veilige manier uit te voeren, stakingen, onverwachte files, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, zijnde de rechtbank van Brugge. Onze voorwaarden zijn aanzien als aangenomen, wanneer een offerte ondertekend wordt teruggestuurd of wanneer er een concrete overeenkomst wordt gesloten (mondeling, schriftelijk of via mail) met de klant betreffende de uitvoering van bepaalde diensten.

Artikel 11 - Onderaanneming
Wij behouden ons het het recht om, wanneer wij dat nuttig of noodzakelijk achten, voor rekening van de opdrachtgever zonodig mits meerpijs, een derde in onderaanneming in te schakelen, bijvoorbeeld voor de veiligheid, ergonomie of wanneer (een deel van) het werk een bijzondere specialiteit vereist. Afspraken of overeenkomsten met niet tot vertegenwoordiging van de dienstverlener bevoegde medewerkers van de dienstverlener binden deze laatste niet, tenzij de dienstverlener deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 12 - Levering, Termijnen en In-ontvangstname
De klant is verplicht om de door ons geleverde goederen (inclusief plantgoed) en/of uitrusting (met inbegrip van gehuurde apparatuur) op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen om deze vanaf levering tot de overeengekomen datum (normaliter beëindiging van de opdracht) te stallen op een veilige, droge en vorstvrije opslagplaats ter vrijwaring van schade en/of diefstal. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert alleszins de onherroepelijke aanvaarding ervan. De door ons medegedeelde termijnen inzake levering en uitvoering van de werken zijn louter indicatief en niet bindend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging inzake levering- en/of uitvoeringstermijnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden waarop wij geen vat hebben zoals onder meer, doch niet limitatief: ongunstige weersomstandigheden, defect rollend materieel en/of andere materialen/apparatuur dewelke onze firma aanwendt voor de uitvoering van de werken.

Artikel 13 - Beschadiging materialen
Indien, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, materialen door toedoen van de andere partij worden beschadigd, dan zorgt deze partij er hoe dan ook voor dat de factuur van herstelling of vernieuwing wordt voldaan.

Artikel 14 - Eenzijdig wijzigingsbeding
De dienstverlener is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal dienstverlener de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging de toegezegde prestatie wezenlijk anders maakt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij wijzigingen die geen wezenlijke afwijking opleveren kan het opzegrecht geweigerd worden.

bottom of page