top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met cliënt aangegane, hetzij mondelinge overeenkomsten.UITVOERINGEN VAN WERKEN, LEVERINGEN, BETALINGEN:


ART. 1: De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend.

Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen pro rata verrekend worden na uitvoering van de werken, evenals extra meer werken door de klant mondeling of schriftelijk vermeld.


ART. 2: De voor de uitvoering van werken en leveringen vermelde termijnen zijn steeds bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van de in de overeenkomst vooropgestelde termijn heeft de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst, nog schadevergoeding te vorderen, noch betaling van verschuldigde bedragen te weigeren. In geval van overmacht heeft aannemer het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden en/ of ze voor een door hem te bepalen termijn als geschorst te beschouwen.


ART. 3: De klant is er toe gehouden voor de start der werken een plan ter hand te stellen aan de aannemer waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Schade aan voetpaden en wegenis zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien zal de klant aan de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die in acht genomen moeten worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van hoog opschietende bomen, andere bomen en levende hagen. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. De vereiste vergunningen tot het uitvoeren van werken dienen door de klant te worden bekomen. Bij werken aangenomen in onder aanneming is de opdracht gevende aannemer steeds verantwoordelijk voor eventuele fouten of gebreken tenzij er bepaalde voorwaarden contractueel vastgelegd zijn. Bij de aanvang der werken dient de opdrachtgever in het bezit te zijn van alle nodige (bouw-, sloop-,kap-,…) vergunningen die toepasselijk zijn voor het uit te voeren werk. De aannemer zal de opdrachtgever hieromtrent bijstaan bij schriftelijk verzoek. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij ontstentenis van een vergunning. Eventuele kosten die hierdoor kunnen ontstaan zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.


ART. 4: De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht (oogstmislukking, droogte, enz.) niet in de mogelijkheid is aan zijn verbintenissen te voldoen. Hij zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Deze planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of dicht benaderende variëteiten.


ART. 5: Alle leveringen worden door de klant geacht te zijn aanvaard behoudens schriftelijk protest binnen de 8 dagen. Bij alle werken vanaf 7.500 €. dient een voorschot van minimum 30 % betaald na het ondertekenen van de overeenkomst. Echter bij werken vanaf 100.000 € dient een voorschot van minimum 50 % betaald na het ondertekenen van de overeenkomst.


ART. 6: Facturatie van de uitgevoerde werken volgt volgens vordering der werken of conform levering van de materialen. Zo de opdrachtgever de betaling van voorschotten of vorderingsfacturen binnen de 10 dagen na vordering tot betaling niet verricht, behoud de aannemer het recht voor de uitvoering van de opdracht stil te leggen met een eenvoudig per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever toegestuurd bericht. De aannemer kan, onverminderd alle rechten en vorderingen, alle nodige maatregelen van bewaring treffen op kosten van de opdrachtgever.

ART. 7: BTW is slechts aftrekbaar na betaling van de factuur. Tenzij anders werd overeengekomen is de betalingstermijn van alle facturen 15 dagen. Wanneer de opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijnen, heeft de aannemer vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot de hogere halve procentpunt.

De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002. De aannemer heeft bovendien, wanneer de opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de klant/opdrachtgever voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, zoals door de Koning bepaald.


Bovenvermelde belet niet dat de aannemer alsnog de keuze behoudt om de overeenkomst in geval van niet - betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, te ontbinden voor het geheel of het nog uit te voeren gedeelte. De opdrachtgever/klant zal per aangetekend schrijven in kennis gesteld worden van de door de aannemer gemaakte keuze.


ART. 8: Alle ontwerpen en schetsen blijven het artistieke eigendom van de aannemer en mogen niet zonder zijn akkoord gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk. Bij ontstentenis van een akkoord heeft Ferre Pauwels het recht een schadevergoeding te eisen.GARANTIE: Art. 9: Er worden nooit garanties gegeven betreffende levende materialen (planten, zaden, …). Deze hangt te sterk af van de weersomstandigheden. Een uitzondering geldt enkel en alleen wanneer de nazorg door Ferre Pauwels is gebeurd en dit op een reguliere basis (contract met een minimumduur van 1 jaar). Indien de nazorg door Ferre Pauwels uitgevoerd word zal het terug in groei komen van de door ons geleverde en geplante planten, vanaf de datum van aanplant voor één jaar gewaarborgd worden. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts één maal in waarborg, en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. Alle werkuren vallen ten laste van de klant. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon of aanplanting door eventuele terreinvervuiling, door abnormale weersomstandigheden of door welke oorzaak hoe dan ook valt nimmer ten laste van de aannemer. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook. De garantie op alle bouwkundige projecten en toestellen gelden de wettelijke garanties.VERKOOPSVOORWAARDEN: ART. 10: Termijnen van levering zijn steeds als bij benadering opgegeven termijnen te beschouwen. Overschrijding ervan uit welke oorzaak ook geeft nimmer aanleiding tot schadevergoeding en/of tot annulatie van de bestelling of overeenkomst. De in onze offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. Alle afwijkingen van afmetingen en hoeveelheden zullen verrekend worden na uitvoering van de werken, evenals extra meer werken door de klant mondeling of schriftelijk vermeld. Opgegeven afmetingen en hoeveelheden zijn bij benadering en niet bindend.


ART. 11: Elke verzending van koopwaar is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco zou geschieden.


ART. 12: Elk bezwaar en/of voorbehoud moet binnen drie dagen na de levering schriftelijk ingediend worden. Indien dit niet gebeurt wordt de levering geacht te zijn aanvaard.BETWISTINGEN:ART. 13: Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter te Brugge.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page